Virtuální Ohnivý Bastard – podmínky účasti v závodě

Tyto podmínky nahrazují papírový souhlas účastníka závodu, který vyžadujeme při normálním závodě.
Obsah je stejný, aktualizovaný o tento nový způsob závodu. Zároveň věříme, že závodníci chápou, že účast ve virtuálním závodě je na vlastní nebezpečí a je třeba dodržovat základní bezpečností návyky. Běžet minimálně ve dvou (to je i podmínka závodu), chovat se obezřetně apod. O závodě je informována stanice Horské služby v Bedřichově, ale věříme, že jejich služby nebudou třeba.


ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ, ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, UPUŠTĚNÍ OD VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A SVOLENÍ K POUŽITÍ OBRÁZKŮ

V souvislosti s účastí mé osoby (dále jen “já”, “mou” nebo “mě”), nebo jménem mého dítěte či svěřence (dále jen “Svěřence”), jako závodníka či diváka (dále jen “Účastníka”) závodu Bedřichovský Bastard nebo Virtuální Ohnivý Bastard jménem svým a svého Svěřence uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:

 1. Existuje značné riziko zranění nebo smrti související s aktivitami prováděnými Účastníky během každé Události, které může zahrnovat např.: podvrtnutí; natažení; zlomeniny; zranění způsobená horkem nebo zimou (včetně popálenin); syndrom přetížení; zranění související s činy nebo opomenutími jiných účastníků Události nebo vozidel; zvířecí pokousání, pobodání či uštknutí; kontakt s jedovatými rostlinami; pád z výšky; srdeční infarkt; trvalé ochrnutí; nebo smrt. I když určitá pravidla, vybavení a osobní kázeň mohou toto riziko snížit, stále přetrvávají tato rizika.
 2. Po získání všech informací o události, jménem svým a svého svěřence, já (níže podepsaný) vědomě, dobrovolně a svobodně přijímám všechna tato rizika, i pokud vyplývají z nedbalosti, jednání či opomenutí osob zproštěných odpovědnosti a přebírám plnou odpovědnost a přijímám všechna rizika související s účastí mé osoby nebo mého svěřence v Události.
 3. Vědomě a dobrovolně souhlasím podrobit se všem uvedeným a stanoveným podmínkám (které mi byly zpřístupněny) týkajícím se účasti Účastníka v Události. Pokud však během své účasti na Události zpozoruji neobvyklé nebo značné riziko, upustím i se svým Svěřencem od účasti, a na toto nebezpečí upozorním nejbližšího funkcionáře Události.
 4. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se jménem svým a svého Svěřence ZŘÍKÁM NÁROKU, ZPROŠŤUJI ODPOVĚDNOSTI A UPOUŠTÍM OD NÁROKŮ VŮČI PROVOZOVATELI ZÁVODU BEDŘICHOVKÝ BASTARD (Rudolf Pinkas, IČ: 06776469) a jeho jednotlivým majitelům, zaměstnancům, smluvním partnerům, zástupcům, mediálním partnerům, spolupracujícím organizacím, sponzorům nebo poskytovatelům zdravotní péče, kteréhokoliv z výše uvedených (dále jen souhrnně “Osoby zproštěné odpovědnosti”), V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV SOUDNÍMI SPORY, NÁROKY ČI ZTRÁTAMI A JAKÝMIKOLIV ÚRAZY, INVALIDITOU, SMRTÍ NEBO ZTRÁTAMI ČI POŠKOZENÍM MAJETKU NEBO LIDSKÉHO ZDRAVÍ, A V SOUVISLOSTI S MOU ÚČASTÍ NEBO ÚČASTÍ MÉHO SVĚŘENCE NA UDÁLOSTI, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ OSOB ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝCH PŘÍČIN.
 5. Jménem svým nebo mého Svěřence potvrzuji a stvrzuji, že pokud není níže uvedeno jinak:
  1. jsem starší 18 let a v souladu se zákonem podepisuji svým jménem nebo, připadá-li tato možnost v úvahu, jménem Svěřence;
  2. Účastník není nemocný, zraněný ani netrpí jinými neduhy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnou účast na Události;
  3. Účastník je fyzicky zdatný a dostatečně připravený k účasti ve všech aktivitách souvisejících s Událostí; a
  4. Účastník musí mít ke dni konání Události platné lékařské/zdravotní pojištění, a to buď individuálně, nebo v rámci organizace.
  5. Potvrzuji, že jak Účastník, tak já, jakožto Svěřencův rodič/zákonný zástupce (připadá-li tato možnost v úvahu), si jsme vědomi a známe rizika spojená s účastí na Události a že Účastník se Události účastní dobrovolně.
 6. Osoby zproštěné odpovědnosti si vyhrazují právo, dle jejich uvážení, odložit, zrušit nebo změnit Událost v důsledku povětrnostních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Osob zproštěných odpovědnosti a které mohou mít vliv na zdraví nebo bezpečnost Účastníků. Pokud bude Událost zrušena, není organizátor závodu povinen vrátit registrační poplatky žádnému Účastníkovi.
 7. Jménem svým a, připadá-li tato možnost v úvahu, mého Svěřence, uděluji neodvolatelné a neomezené svolení, aby Osoby zproštěné odpovědnosti použily, reprodukovaly, prodávaly, šířily a distribuovaly jakékoliv fotografie, obrázky, videonahrávky, nahrávky či jakékoliv jiné vyobrazení Účastníka, mě nebo mého Svěřence během účasti na Události či souvisejících aktivitách, a to k jakýmkoliv odůvodnitelným účelům a opakovaně, a beru na vědomí, že Účastník nebude mít v souvislosti s výše uvedeným nárok na jakoukoliv náhradu. Dále zároveň uděluji Osobám zproštěným odpovědnosti neodvolatelné a bezpodmínečné svolení k filmování, pořizování videonahrávek a zaznamenávání výkonu Účastníka na Události, a k jejich následnému televiznímu vysílání, prodeji, distribuci a dalšímu použití, a to tak, jak Osoby zproštěné odpovědnosti uznají za vhodné. Toto svolení musí zahrnovat poskytnutí neomezených a neodvolatelných práv Osobám zproštěným odpovědnosti, bez jakékoliv náhrady pro Účastníka, použít, reprodukovat či vysílat Účastníkovo jméno, přezdívku, obrázek, vyobrazení, hlas, fotografii, faksimili podpisu a životopisné informace, v souvislosti s Událostí. Stvrzuji, že Osoby zproštěné odpovědnosti získávají celosvětově neomezené právo k uplatňování autorských práv, k použití, opakovanému použití, publikování, opakovanému publikování, vysílání a jiné distribuci vyobrazení či informací o Účastníkovi, a všech částí Události, ve kterých se Účastník může objevit, ve všech rádiových, síťových, kabelových a lokálních televizních programech, v jakýchkoliv tištěných materiálech nebo v jiném formátu či na jiném nosiči (včetně elektronických nosičů dat), které jsou známé nyní nebo budou objeveny v budoucnosti, a to opakovaně a bez náhrady pro Účastníka.
 8. Výměnou za právo účastnit se Události, Účastník zprošťuje odpovědnosti a zavazuje se neuplatňovat vůči Osobám zproštěným odpovědnosti žádné současné či budoucí nároky týkající se účasti Účastníka na událostech pořádaných Osobami zproštěnými odpovědnosti, včetně této Události, a to jak Účastníkem, tak jeho/jejími dědici, nástupci, manželi, partnery, vykonavateli poslední vůle a nejbližších příbuzných.
 9. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Zřeknutí se nároků, zproštění odpovědnosti, upuštění od vymáhání nároků a svolení k použití obrázků (“Reverz”) stane, rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí, v jakémkoliv ohledu neplatné nebo nevykonatelné, pak, v plném rozsahu povoleném příslušnými zákony, zůstává platnost a účinnost všech ostatních ustanovení tohoto dokumentu nedotčena.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO SOUHLASEM ZAŠKRTNUTÍ POLÍČKA FORMULÁŘE JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO SOUHLASL JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.


Základní informace | Podmínky závodu | Trasa závodu | Kontakty pro dotazy a pomoc

Menu