Registrace

Registraci na jednotlivé závody série běžeckých závodů Bedřichovský Bastard a účastník provede prostřednictvím registračního systému. Registraci je možné provést pro jednotlivce i skupinu. Při registraci více osob je třeba doplnit údaje dalších osob e-mailem později. Podmínkou registrace je vyplnění všech povinných položek v registračním systému. Dokončením registrace v registračním formuláři účastník souhlasí s podmínkami registrace a podmínkami závodu. Registrace je potvrzena až po úhradě startovného (viz odstavec níže) a účastník je o potvrzení registrace informován e-mailem. Startovní balíček včetně startovního čísla si účastník může vyzvednout až po odevzdání souhlasu s tím, že se závodu účastní dobrovolně, není si vědom svých zdravotních komplikací a je seznámen s podmínkami závodu. Tento souhlas musí být odevzdán písemně při vyzvednutí startovního balíčku, nebo poštou na předem určenou adresu organizátora. Formulář se souhlasem účastník obdrží v e-mailu po potvrzení registrace.
Startovné a termíny registrací jsou uvedeny na webových stránkách závodu www.bedrichovskybastard.cz. Informace k úhradě startovného účastník obdrží po registraci e-mailem, a pokud úhradu startovného neprovede do v e-mailu uvedeného data, bude registrace stornována. O potvrzení nebo stornování registrace je účastník informován e-mailem.
Zaregistrovaný účastník, který se nezúčastní závodu, na který se registroval, nemá nárok na vrácení startovného. Může však najít náhradníka, který se závodu zúčastní místo něj. Toto však musí nejdéle týden před závodem nahlásit organizátorovi. Výjimka je možná pouze ze závažných zdravotních důvodů a poté je možné náhradníka nahlásit den před závodem. Změny startovních vln či změny závodníků bez závažných zdravotních důvodů jsou možné maximálně týden před závodem. Startovné bude účastníkovi navráceno pouze ze závažných zdravotních důvodů, o kterých účastník informuje organizátora závodu nejdéle do dnu ukončení online registrací a dodá kopii zdravotní nebo lékařské zprávy. V případě zrušení celého závodu organizátorem se vrací celá částka startovného, pokud nejsou splněny podmínky popsané v odstavci o zproštění odpovědnosti.
Organizátor může předem stanovit maximální limit účastníků a také poslední možný termín registrace. Tyto limity budou uvedeny na webových stránkách www.bedrichovskybastard.cz. Registrace učiněná po dosažení kapacity nebo po uplynutí termínu registrace již nebude možná. Závodu se mohou zúčastnit pouze účastníci s potvrzenou registrací a přiděleným startovním číslem. Ostatní osoby se nemohou závodu účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými organizátorem. Pokud účastník nedodá potvrzený písemný souhlas s tím, že se závodu účastní dobrovolně, není si vědom svých zdravotních komplikací a je seznámen s podmínkami závodu, organizátor účastníkovi nevydá startovní číslo a účastník nebude vpuštěn do závodu.

Závod

Podmínky účasti v závodě

Tyto podmínky se vztahují na běžecké překážkové závody Bedřichovský Bastard a Sport Park Bastard Kids. Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) běžeckého překážkového běhu Bedřichovský Bastard a Sport Park Bastard Kids (dále jen jako „Bedřichovský Bastard“, „běh“, „akce“ či „závod“) je živnostník Rudolf Pinkas, IČ 06776469 se sídlem Liberec XIV-Ruprechtice, Ječmínkova 1154/4, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanové těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem běhu.
Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem běhu Bedřichovský Bastard. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky běhu a pravidla běhu. Veškeré změny podmínek běhu či pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách www.bedrichovskybastard.cz.
Závodů se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jež je zdravotně způsobilá a která je starší 15 let. Osoba mladší 18 let věku a starší 15 let se závodu může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník při vyzvednutí startovního čísla. Účastník závodu mladší 15 let se nemůže zúčastnit hlavního závodu Bedřichovský Bastard, ale pouze doprovodného dětského závodu, případně závodu Sport Park Bastard Kids. Účastník nesmí v průběhu celého závodu nijak ohrožovat ostatní účastníky akce, diváky. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora závodu a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly závodu. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, organizátoři závodu na místě konání akce či samotný organizátor). Účastník je povinen při vyzvednutí startovního čísla odevzdat podepsaný souhlas s tím, že se závodu účastní dobrovolně, není si vědom svých zdravotních komplikací a je seznámen s podmínkami závodu.Podmínky registrace
Registraci účastník provede na základě podmínek uvedených výše.

Prohlášení o zproštění odpovědnosti

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program nebo běh zrušit z důvodu živelní pohromy, jiné nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů nebo pokud to bude vyžadováno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody (včetně vstupného). Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě. Je povinností každého účastníka před závodem zvážit svůj zdravotní stav a kondici a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením registračního poplatku.

Shrnutí

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 15 let a v případě, že je mladší 18 let, že má souhlas svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách. Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník odevzdá společně se souhlasem s tím, že se závodu účastní dobrovolně, není si vědom svých zdravotních komplikací a je seznámen s podmínkami závodu. při vyzvednutí startovního čísla.
Veškerý obrazový materiál (fotografie a videa), který pořadatel pořídí během závodu, může být zveřejněn na webových stránkách závodů www.bedrichovskybastard, na sociálních sítích závodu (Facebook, Instagram, Google+) a použit pro další potřeby organizátora. Osoby, které se na záznamu objeví (účastníci i diváci) registrací nebo svou přítomností v místě závodu, souhlasí se zveřejním záznamů a vzdávají se práva zažádat o stažení záznamů.
Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu, nemá právní nárok.
Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zákonné zdravotní pojištění během účasti na závodu.
Zásady zpracování osobních údajů a projevů osobní povahy jsou uveřejněné taktéž na webu závodu www.bedrichovskybastard.cz.
Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.
Účastník si je vědom toho, že účast na závodu je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.
Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.
Všechny škody, které způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.
Žádné z ustanovení těchto podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím strana práva na takovou náhradu vzdává.

Souhlas účastníka nebo zákonného zástupce

Dokument lze stáhnout ve formátu PDF zde


Tyto podmínky vstupují v platnost 1.2.2018

Menu