Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady dostupných zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na zabezpečených počítačových serverech.

Správcem osobních údajů je Rudolf Pinkas, IČ 06776469 se sídlem Liberec XIV-Ruprechtice, Ječmínkova 1154/4. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě přihlášky na akci pořádanou správcem (uzavírání smlouvy) nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Rozsah zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní číslo. Účel zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem výrobků či služby. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí odkazu uvedeného v každém emailu. Posouzení nezbytnosti zpracování Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování. Například jméno, příjmení, datum narození správce potřebuje pro uzavření smlouvy (identifikaci smluvní strany). Datum narození zároveň správce potřebuje k ověření toho, že subjekt údajů splňuje minimální stanovený věk pro účast na akcích pořádaných správcem. Emailový a telefonický kontakt zase správce potřebuje proto, aby mohl subjektu údajů zaslat vstupenku, kontaktovat ho ohledně programu akce, informovat ho o případných změnách termínu apod.

Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zakoupení vstupenky na akci), případně souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení se k odběru novinek (newsletterů). Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů též, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech. Doba zpracovávání osobních údajů V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy dle § 636 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník). V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@bedrichovskybastard.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Zpracovatelem se rozumí zejména správci registračního systému, měření času a případně též marketingové společnosti. Osobní údaje subjektů údajů zpracovávané za účelem splnění smlouvy budou zveřejněny na výsledkové listině v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození. Nepřeje-li si subjekt údajů, aby jeho osobní údaje byly zveřejněny, má právo požádat správce či administrátora měření času (zpracovatele) o vymazání jeho osobních údajů z výsledkové listiny Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva: právo svůj souhlas kdykoli odvolat; právo osobní údaje opravit či doplnit; právo požadovat omezení zpracování; právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; právo požadovat přenesení údajů; právo na přístup k osobním údajům; právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; právo na výmaz osobních údajů v určitých případech; další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku? Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Správce během konání svých akcí pořizuje záznamy projevů osobní povahy účastníků akce. V případě, že účastník akce nesouhlasí s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu akce nebo bezprostředně před ní či po ní, má právo se akce nezúčastnit bez nároku na vrácení poplatku či startovného. Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci správce jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Cookies

Webové stránky provozované níže uvedeným Rudolfem Pinkasem mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty a další informace, které slouží výhradně ke zlepšení webových stránek, jejich správě a analýze trendů.

Využíváme též veškerých možností, které nabízejí tzv. cookies.. Jedná se o malé textové soubory obsahující řetězce alfanumerických znaků, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč. Využíváme cookies trvalých a jednorázových. Trvalé cookies zůstávají na pevném disku v zařízení uživatele i po zavření prohlížeče a mohou tak být opakovaně použity při dalších návštěvách webu www.bedrichovskybastard.cz. Trvalé soubory cookie můžete odstranit, budete-li následovat pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče. Jednorázové cookie soubory jsou využívány pouze dočasné a jsou smazány, jakmile uzavřete Váš prohlížeč. Můžete Váš prohlížeč nastavit také tak, že žádné soubory cookies nebude přijímat, nebo aby jejich přijmutí indikoval.

Více informací o cookies můžete nalézt třeba zde

Menu